Fundacja

Fundacja „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego została wpisana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 102887.

Fundacja została ustanowiona oświadczeniem w formie aktu notarialnego w dniu 24 kwietnia 1997 r. przed notariuszem mgr Janiną Durzyńską-Piwońską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 227 (Rep. A nr 2494/97).

Celem Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. Wacława Cybulskiego”, zwanej dalej „Fundacją”, jest osiągnięcie przez polskie górnictwo najwyższych światowych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Cel Fundacji, zgodnie ze Statutem, jest realizowany poprzez:

 • wspieranie szeroko rozumianych działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy w górnictwie,
 • inicjowanie szerokiego powiązania nauki z praktyką w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie,
 • inicjowanie rozwoju działalności edukacyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wspieranie opracowywania i wdrażania w górnictwie technologii podnoszących stan bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wspieranie projektowania i produkcji maszyn, urządzeń, sprzętu i ochron osobistych podnoszących stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inicjowanie ich wdrażania w zakładach górniczych,
 • działania na rzecz unowocześniania i rozwoju polskiego ratownictwa górniczego, występowanie z inicjatywą wprowadzania rozwiązań prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie w zgodności z prawem Unii Europejskiej,
 • inicjowanie usprawnień systemu informacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie.

 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może, po porozumieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, ustanawiać i przyznawać statuetki i medale honorowe, odznaki, nagrody pieniężne i inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym. Dla zapewnienia realizacji swoich celów Fundacja:

 • przyznawać może osobom fizycznym i osobom prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w wysokości określonej w Statucie Fundacji, względnie w inny znaczący sposób wspomagają działalność Fundacji – tytuł Członka Wspierającego Fundacji, jeżeli osoby te lub jednostki organizacyjne wyraziły takie życzenie,
 • może wspierać finansowo działalność publicystyczno-informacyjną w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzoną przez organy państwowego nadzoru i kontroli warunków pracy w górnictwie.

Składnikami majątkowymi mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.

Fundacja zamierza realizować swój cel przez:

 • inicjowanie szerokiego powiązania nauki z praktyką w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie – organizowanie konkursu na najlepsze prace dyplomowe,
 • promowanie oraz wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań podnoszących stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpieczeństwa pracy w górnictwie – wyróżnianie producentów urządzeń, sprzętu i ochron osobistych,
 • działania na rzecz unowocześniania i rozwoju polskiego ratownictwa górniczego, informowanie o działaniach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie, rozwijanie działań w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa pracy w górnictwie – organizacja konkursu „Bezpieczny Oddział”,
 • zorganizowanie konkursu plastycznego „Współczesne górnictwo – kopalnia XXI wieku Górnik i wiertnik pracują bezpiecznie” przeznaczonym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • popularyzację i umacnianie pozytywnych postaw - nagradzanie szczególnych zachowań w trudnych sytuacjach,
 • rozwijanie bezpośredniej współpracy ze środkami masowego przekazu i wspieranie działalności informacyjnej w odniesieniu do spraw objętych zakresem działania Fundacji – organizowanie konkursu „Węglowe Pióro” promującego odpowiedzialne dziennikarstwo,
 • coroczną prezentację działalności, osiągnięć oraz wręczanie wyróżnień Fundacji w trakcie organizowanej pod patronatem Ministra Gospodarki i Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego konferencji na temat „Problemów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie”.